Skip Navigation Links.
Sri Rudram contains Namakam, Chamakam, Manyu Suktam, Purusha Suktam, Sri Suktam and Mantra Pushpam along with Laghunyasam from Krishna Yajurveda.
 
Sri Rudram
      Namakam00:15:46 (H:M:S)ListenDownload
      Chamakam00:09:13 (H:M:S)ListenDownload
      Manyu Suktam00:05:36 (H:M:S)ListenDownload
      Purusha Suktam00:07:12 (H:M:S)ListenDownload
      Sri Suktam00:06:09 (H:M:S)ListenDownload
      Mantra Pushpam00:13:10 (H:M:S)ListenDownload
      Laghunyasam00:03:11 (H:M:S)ListenDownload